آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار COMFAR III Expert

اهداف دوره

بازآموزی مفاهیم مالی پایه

آشنایی با بخشهای مختلف نرم افزار

تهیه فایل کامفار

محتوای دوره

تشریح مراحل مختلف تهیه گزارش توجیهی

آموزش مفاهیم و شاخص های مقایسه ای اقتصاد مهندسی

آموزش بخش های مختلف، مفاهیم پایه ای و متغیرهای نرم افزار کامفار (COMFAR)

آموزش نحوه جمع آوری مبانی و مفروضات مورد نیاز نرم افزار کامفار

نحوه تهیه فایل کامفار (آموزش نحوه ورود اطلاعات (Data Entry) در گره (Node) های نرم افزار کامفار)

آموزش نحوه انتخاب نتایج (Select Results)، محاسبات (calculation)، نمایش نتایج (Show Results) و گزارش گیری (Print) از نرم افزار کامفار

نکته مهم: محتوا آموزشی به صورت کلی ارائه شده است. در راستای اثربخشی هر چه بیشتر فرایند آموزش، این محتوای آموزشی براساس مطالعات عارضه یابی و نیازهای آموزشی هر سازمان و با در نظر گرفتن ترجیحات کارفرما مورد بازنگری قرار می گیرد.

مخاطبین دوره

مدیران و کارشناسانی که در موضوعاتی نظیر” تصمیم گیری در مورد رد یا قبول پروژه ها”، “تدوین طرح های توجیه فنی- اقتصادی”، “شناسایی فرصت های سرمایه گذاری”، “مدیریت پروژه” و … دخیل هستند.

استاد پیشنهادی

دکتر مهدی نعمتی

فرآیند اجرا