۱- دوره های آموزشی تخصصی بانکی

 1. ارزش زمانی پول و کاربردهای آن در بانکداری
 2. اخلاق و رفتار حرفه ای ویژه متصدیان
 3. اخلاق و رفتار حرفه ای ویژه مسئولین
 4. اصول تحویلداری
 5. اصول حفاظت و ایمنی شعب
 6. اصول گزارش نویسی
 7. اصول مدیریت شعب
 8. اصول و مفاهیم حسابداری
 9. اصول و مقررات ایمنی
 10. اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی وثایق
 11. اقتصاد بانکداری
 12. امور ارزی ۱
 13. امور ارزی ۲
 14. امور مربوط به خودپرداز،اینترنت بانک، تلفن بانک و
 15. امور مربوط به صدور دسته چک و یا  چکهای مشتریان
 16. آشنایی با بانکداری بین الملل
 17. آشنایی با بورس و اوراق بهادار
 18. آشنایی با سازمان و اخلاق حرفه ای در بانک
 19. آشنایی با سامانه های مبادلات بین بانکی
 20. آشنایی با کارت های اعتباری
 21. آشنایی با مبانی ریسک
 22. آشنایی با مفاهیم پولشویی (کلیات(
 23. آشنایی با مفاهیم روانشناسی کار
 24. آشنایی با نرم افزار عملیاتی شعب
 25. آموزش اقدامات مرتبط با تامین و ارسال وجوه به/از بانکها یا خزانه
 26. آموزش اقدامات مرتبط با عملیات صندوق در شعبه
 27. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 28. بانکداری الکترونیک
 29. بانکداری داخلی ۱
 30. بانکداری داخلی ۲
 31. بخشنامه های مرتبط با پست (خدمات نوین(
 32. بخشنامه های مرتبط با پست (رئیس دایره تسهیلات(
 33. بخشنامه های مرتبط با پست (رئیس شعبه(
 34. بررسی تخصصی عقود اسلامی
 35. بهداشت اعتباری و وصول مطالبات بانکی
 36. بهداشت اعتباری و وصول مطالبات بانکی (تکمیلی(
 37. پولشویی و راههای مبارزه با آن
 38. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مقدماتی(
 39. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (پیشرفته(
 40. تشکیل پرونده های تسهیلاتی
 41. حسابداری کاربردی شعب
 42. حسابداری مالی
 43. حقوق بانکی ۱
 44. حقوق بانکی ۲
 45. حقوق قراردادهای بانکی
 46. خلاقیت و نوآوری در بانک
 47. ضمانت نامه های ریالی
 48. فرایند و فنون تصمیم گیری
 49. قوانین و مقررات داخلی وبین المللی مبارزه با پولشویی
 50. کفایت سرمایه
 51. کنترل اقلام باز و اسناد روزانه نقدی و اعتباری و. ..
 52. مجموعه دستورات ۱
 53. مجموعه دستورات ۲
 54. مدیریت اسناد و مدارک
 55. مدیریت امور شعب
 56. مدیریت ریسک شعب
 57. مدیریت ریسک نقدینگی
 58. مسائل امنیتی شعب
 59. مغایرت گیری
 60. نظارت و کنترل های داخلی
 61. واریز و تسویه وام

۲- دوره های آموزشی عمومی

 1. ارزشهای اساسی بانک با رویکرد مصادیق رفتاری
 2. اخلاق حرفه ای در بانکداری
 3. هوش هیجانی -ویژه کارکنان صف(کاربردی در امور کارشناسان بازاریابی)
 4. مدیریت استرس-ویژه کارکنان صف
 5. مدل چند بعدی مغز ، معجزه ای برای موفقیت در کسب و کار
 6. ارتقاء سطح بهره وری کارکنان بر اساس تکنیک چند بخشی مغز
 7. بازاریابی خدمات بانکی

۳- دوره های آموزشی فروش و بازاریابی خدمات بانکی

 1. بیست اصول فروش خدمات بانکی
 2. مهارت های ارتباطی بر اساس مدل رفتاری DiSC-ویژه کارکنان صف
 3. اصول و فنون مذاکره بر اساس مدل رفتاری DiSC-ویژه کارکنان صف
 4. کار تیمی بر اساس مدل رفتاری DiSC-ویژه کارکنان ستاد
 5. فروش موثر خدمات و محصولات بانکی با رویکرد تیپ شناسی شخصیت مشتریان
 6. بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی
 7. اصول مشتری مداری CRM

۴- دوره های آموزشی تخصصی اقتصادی

 1. دوره پیشرفته آموزش نرم افزار COMFAR III Expert
 2. دوره پایه آموزش نرم افزار COMFAR III Expert
 3. آموزش پیشرفته اقتصاد مهندسی  (۲)-EEB
 4. آموزش پایه اقتصاد مهندسی  (۱)-EEA
 5. تدوین و ارزیابی طرحهای توجیهی(مطالعات امکان سنجی)-FSA

۵- دوره های آموزشی تخصصی بانکداری اسلامی

 1. بانکداری اسلامی و مبانی فقهی و حقوقی آن
 2. مقایسه تطبیقی بانکداری اسلامی و بانکداری تجاری
 3. صکوک عمومی (ابزار تامین مالی پروژه ها)
 4. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی
 5. تجربه جهانی بانکداری اسلامی: روشهای تأمین مالی، ابزارها، خدمات و محصولات
 6. ابزارهای تأمین مالی و ابزارهای سیاست پولی
 7. منابع و مصارف در بانکداری اسلامی  (ابزارها، نوآوریها، مشکلات و راه حلها)
 8. خرید دین و کاربرد آن در بانکداری اسلامی
 9. آشنایی با بیمه تکافل