عنوان کارگاه آموزشی

اصول و فنون مذاکره با رویکرد وصول مطالبات و معوقات بیرون از شعبه

هدف کارگاه آموزشی

آشنایی فراگیران با تکنیک های وصول مطالبات و معوقات

محتوای کارگاه آموزشی

  • برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات
  • آشنایی با مذاکره و انواع آن
  • تفکیک مشتری و توجه به نوع و ویژگی های آن (حقیقی و حقوقی)
  • اصول و فنون مذاکره در وصول مطالبات
  • اصول متقاعدسازی مشتری در فرایند اقساط یا تسویه مطالبات
  • پیشنهادات و ارائه راه حل در فرایند تصمیم گیری مشتری

مخاطبین کارگاه آموزشی

روسا ، معاونین و کلیه پرسنل محترم  شعب بانک ها