برگزاری کارگاه آموزشی "راه و رسم مربیگری"

/
برگزاری کارگاه آموزشی "راه و رسم مربیگری" بهمن ماه 1398 …

برگزاری کارگاه های آموزشی "رفتار سازمانی حرفه ای"

/
برگزاری کارگاه های آموزشی "رفتار سازمانی حرفه ای" آذر ماه …

برگزاری سمینار آموزشی "اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه"

/
برگزاری سمینار آموزشی "اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خا…

برگزاری سمیتئاتر آموزشی "تکریم مسافر"

/
برگزاری سمیتئاتر آموزشی "تکریم مسافر" اردیبهشت ماه 1398 ویژه کارکنان محترم شرکت بهره…

موسسه نمو برنده جایزه برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان 1397

/
موسسه هدایتگران پیشتاز اقتصاد نمو برنده جایزه برترین تجارب آموزش ششمین کن…

برگزاری کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

/
برگزاری کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"…

برگزاری کارگاه آموزشی " تغییر در نگرش فروش"

/
برگزاری کارگاه آموزشی " تغییر در نگرش فروش" مردادماه 1397…

برگزاری کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

/
برگزاری کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"…

برگزاری کارگاه آموزشی"بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای "

/
برگزاری کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ا…

برگزاری کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

/
برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی …

برگزاری سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

/
برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی …

برگزاری سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

/
برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی …