ارزیابی اثربخشی آموزش

  • تهیه گزارشات تحلیلی نقاط قوت و ضعف فراگیران بعد از اجرای دوره های آموزشی
  • حضور مدرس و کارشناس مؤسسه در حداقل دو ویزیت میدانی به صورت محسوس و غیر محسوس به منظور ارزیابی میزان اثربخشی اهداف یادگیری
  • برنامه ریزی جلسات آموزشی پشتیبانی به منظور تحلیل نتایج گزارشات تحلیلی و بازدید های میدانی (در یک بازه حداقل سه هفته ای پس از برگزاری دوره های آموزشی)
  • اجرا برنامه های عملیاتی بعد از کارگاه ها با پشتیبانی اساتید و کارشناسان براساس مدل یادگیری خرد و مشاوره های تلفنی در ساعات مشخص