استقرار و پیاده سازی استانداردهای آموزشی

ISO29990

خدمات یادگیری برای تحصیلات و آموزش غیر رسمی ، الزام پایه برای تامین کنندگان خدمات

 • تاکید بر استقلال ساختار سازمانی واحد آموزش
 • تاکید برخدمات یادگیری تا آموزش
 • رویکردی نتیجه گرا به فرآیند آموزش
 • نگاهی جامع به طراحی سیستمی
 • اشاره داشتن به مدیریت ریسک در آموزش
 • تمرکز بر فراگیر و ماحصل فرآیند یادگیری
 • توجه بر شایستگی های تامین کنندگان خدمات آموزشی
 • صدور گواهینامه به جای گواهی کردن

 استقرار و پیاده سازی استانداردهای آموزشی

 • این استاندارد مشمول ۴ مرحله اصلی و یک فرایند کنترلی (مانیتورینگ) می باشد که عبارتند از:
 • نیازسنجی آموزشی
 • برنامه ریزی
 • اجرا
 • اثربخشی آموزشی