عناوین دوره های آموزشی گروه اقتصاد

دوره پایه و پیشرفته آموزش اقتصاد مهندسی -EEB

دوره تدوین و ارزیابی طرحهای توجیهی (مطالعات امکان سنجی)- FSA