برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی (حضوری/مجازی)

  • تعیین مشخصه های اجرای دوره های آموزشی از قبیل مدت، شرایط برگزاری، ابزار و امکانات آموزشی
  • تعیین مدرسین و اساتید مجرب، مطابق با محتوا و سرفصل های آموزشی
  • تهیه و تدوین تقویم آموزشی سازمان ها و شرکت ها در سه بخش دوره های تخصصی، عمومی و بهبود مدیریت
  • برگزاری و اجرای سمینارها، همایش ها و نشست های تخصصی
  • طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی تخصصی با بهره گیری از الگوها و روش های یادگیری در عمل (مربیگری، ایفای نقش، بازی های مدیریتی، سمیتئاتر و…)
  • اجرا و تحلیل فرم های نظرسنجی جهت سنجش رضایت از کیفیت برگزاری دوره های آموزشی
  • طراحی و برنامه ریزی همایش های تخصصی هدفمند ویژه شرکت ها جهت وفادارکردن مشتریان (همایش فروش)