تجزیه و تحلیل صورت های مالی

رفتار سازمانی

هدف دوره

آشنایی با صورت های مالی، درک نقش مهم تجزیه وتحلیل صورت های مالی در تخصیص بهینه منابع، بالا بردن توانمندی کارشناسان بانکی و موسسات اعتباری برای نیاز سنجی مشتریان خود و ارزیابی توان ایفای تعهدات این مشتریان به صورت کاربردی از روی صورتهای مالی آنها

محتوای آموزشی دوره

۱-اهداف تجزیه و تحلیل صورت های مالی و گزارش های مالی

۲-آشنایی با صورت های مالی اساسی (ترازنامه، سود و زیان، جریان وجوه نقد)

۳-ابزارهای اصلی برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی

۴-اثر تورم در تجزیه و تحلیل نسبت ها

۵-تجزیه و تحلیل عمودی

نسبت های نقدینگی:

 • نسبت جاری
 • نسبت آنی- سریع
 • سرمایه در گردش (سرمایه جاری)
 • فرجه تدافعی
 • نسبت گردش نقدی

نسبت فعالیت:

 • نسبت گردش حساب های دریافتنی
 • دوره وصول حساب های دریافتنی
 • نسبت گردش کالا
 • دوره گردش کالا
 • دوره عملیات
 • گردش مجموع دارایی ها
 • دفعات واریز حساب های پرداختی
 • دوره واریز حساب های پرداختنی

نسبت های سرمایه گذاری:

 • نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام
 • نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام (بدهی جاری، بدهی بلند مدت به ارزش ویژه)

نسبت های سودآوری:

 • بازده فروش
 • بازده ارزش ویژه
 • بازده کل دارایی ها
 • نسبت قیمت به سود هر سهم   P/E
 • نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری
 • نسبت یابی دوپونت

۶-توان سنجی بازپرداخت تسهیلات دریافتنی

 • نسبت پوشش کارمزد تسهیلات (توان سنجی بازپرداخت وام)
 • نسبت بار مالی تسهیلات دریافتنی
 • نسبت گردش وجوه نقدی به بدهی ها

۷-اهرم های مالی

 • اهرم عملیاتی
 • اهرم مالی
 • اهرم مرکب (کامل)

۸-نسبت های ساختار سرمایه و توان پرداخت بدهی

۹-تجزیـه و تحلیـل سرمایـه در گـردش (مراحل تجزیـه و تحلیـل، تغییرات سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام)

۱۰-کاربـرد فنـون تجزیـه و تحلیـل در تصمیمات مربـوط به اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان و آشنایی باچگونگی ارزیابی آنها در راستای تعیین قدرت ایفای تعهدات آنها از روی صورتهای مالی

۱۱-کاربرد فنون تجزیه و تحلیل در پیش بینی تعهدات مالی شرکت ها

۱۲-کفایت سرمایه (نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل)

نکته مهم: محتوا آموزشی به صورت کلی ارائه شده است. در راستای اثربخشی هر چه بیشتر فرایند آموزش، این محتوای آموزشی براساس مطالعات عارضه یابی و نیازهای آموزشی هر سازمان و با در نظر گرفتن ترجیحات کارفرما مورد بازنگری قرار می گیرد.کسب رضایتمندی مشتریان ، و…

مخاطبین دوره

مدیران و کارشناسان شعب و امور اعتبارات بانکها و موسسات اعتباری
شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های کارگزاری
شرکت های تأمین سرمایه
شرکت های بیمه
شرکت های لیزینگ
مشاوران مالی و اقتصادی
شرکت های عضو بورس اوراق بهادار
شرکت های مشاور مالی و سرمایه گذاری
کلیه کارشناسان مالی و سرمایه گذاری سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی
کلیه علاقه مندان به حوزه مالی و سرمایه گذاری

فرایند اجرا