در این بخش تیپ شناسی شخصیتی با توجه به مبحث تیپ های شخصیتی ۸ گانه یونگ که بعدها به تیپ های ۱۶ گانه مایرز بریگز تبدیل شده و هم اکنون با نام  MBTI شناخته شده است معرفی می شود.

به اعتقاد یونگ نیروی روانی را می‌توان در دو منش اساسی تقسیم‌بندی کرد {برون گرا و درون گرا}. همچنین برای روان چهار کنش نیز فرض می‌شود که به دو زوج متضاد تقسیم می‌شوند:

 1. تفکر در مقابل احساس
 2. انگیزش (حسی) در مقابل بصیرت (شمی)

جهت‌گیری آگاهانه در فرد در جهت یکی از این چهار کنش است و به دلیل اصلِ ترمیمِ ناخودآگاه, ضد آن کنش در ناخودآگاه خواهد بود و دو مورد باقی مانده به منزلهٔ کنش‌های نیمه‌آگاه و کمکی به کنش برتر کمک می‌کند.

مبنای نظریه تیپ های ۱۶ گانه مایرز بریگز بر این اساس است:

 1. انسانها در “ارتباط برقرار کردن” با دنیای اطراف یا برون گرا  (Extraversion) هستند یا درون گرا Introversion))
 2. انسانها در “دریافت اطلاعات” از دنیای اطراف یا حسی و حس گرا (Sensing) هستند یا شمی و شهودی (iNtuition)
 3. انسانها در “تصمیم گیری” یا احساسی  (Feeling) هستند یا فکری (Thinking)
 4. انسانها در “نظم و ساختاری که به زندگی خود می دهند” یا ملاحظه کننده و ادراکی (Perceiving) هستند یا داوری کننده و قضاوتی (judging)

یونگ دو منش درون‌گرا و برون‌گرا را با چهار کنش ترکیب نمود و هشت سنخ روانی ایجاد کرد. تعیین سنخ، تحلیل‌گر را قادر می‌سازد تا از جهان‌بینی فرد و سیستم ارزشی او درک بهتری بیابد.

بر این مبنا ۸ تیپ شخصیتی شکل می گیرد با این عناوین:

 • درون گرای حسی IS
 • درون گرای شمی IN
 • درون گرای احساسی IF
 • درون گرای فکری IT

و

 • برون گرای حسی ES
 • برون گرای شمی(شهودی) EN
 • برون گرای احساسی EF
 • برون گرای فکری ET

بر این اساس مدل شخصیتی افراد در شانزده تیپ– ESTP – ESFP – ISTP – ISFP – ESTJ – ESFJ – ISTJ – ISFJ – ENTJ – ENTP – INTJ – INTP – ENFP – ENFJ – INFP – INFJ  دسته بندی می شود.