عناوین دوره های آموزشی گروه حسابداری

 1. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 2. حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی
 3. آشنایی با حسابداری تعهدی در بخش دولتی
 4. نظارت بر بودجه
 5. محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات
 6. بودجه‌ریزی عملیاتی
 7. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 8. برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 9. قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن
 10. مهندسی ارزش در پروژه ها
 11. آموزش جامع حسابداری مالیاتی