شرح خدمات آموزشی مؤسسه نمو

  1. نیاز سنجی آموزشی
  2. تولید محتوای آموزشی (حضوری/الکترونیک)
  3. برگزاری دوره های آموزشی (حضوری/مجازی)
  4. طراحی آزمون های سازمانی
  5. نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی و آموزش
  6. استقرار و پیاده سازی استانداردهای آموزشی
  7. ارزیابی و اثربخشی آموزش (ROI)