عنوان سمیتئاتر

مهارت های مدیریت مباحثه (مذاکره) با انواع مسافر

اهدف

 • ایجاد جذابیت بصری و همزاد پنداری با مخاطبین هدف
 • نوآوری در امر آموزش در راستای افزایش قدرت یادگیری
 • تدریس ملموس و در هم آمیخته با روزمره گی های کاری کارکنان ایستگاهی
 • ارتقاء مهارت های برقراری ارتباط موثرتر با مسافرین با در نظر گرفتن تیپ های مختلف شخصیتی

محتوای نظری

 • آشنایی با مفاهیم مذاکره و انواع آن
 • یک مذاکره کننده حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟
 • تیپ شناسی شخصیتی و روان شناسی مذاکره با انواع مسافر
 • تاکتیک های اجرایی در فرایند مدیریت خشم در مذاکره و ختم آن
 • ترفند های مؤثر در برخورد با مسافرهای چالش برانگیز

محتوای عملی

 • آشنایی با مفاهیم مذاکره و انواع آن
 • یک مذاکره کننده حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟
 • تیپ شناسی شخصیتی و روان شناسی مذاکره با انواع مسافر
 • تاکتیک های اجرایی در فرایند مدیریت خشم در مذاکره و ختم آن
 • ترفند های مؤثر در برخورد با مسافرهای چالش برانگیز