راهبردهای نوین مدیریت منابع انسانی

رفتار سازمانی

هدف دوره

در این کارگاه آموزشی، شرکت کنندگان ضمن اطلاع از مفاهیم و ابعاد مدیریت منابع انسانی، با جنبه های مختلف نقش مدیر منابع انسانی و ارتباط این پست با بخشهای دیگر سازمان آشنا می شوند.

محتوای آموزشی دوره

ایجاد سیستم  آموزش منابع انسانی(بر اساس تجارب در ۳۰ سازمان)

 • تعریف مدیریت عملکرد ، ارزیابی عملکرد و چرایی الزام سیستماتیک آن
 • بررسی فرآیند مدیریت عملکرد
 • پردازش اطلاعات و استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد از خروجی های تحلیل شغل
 • تعیین ابزارهای شناسایی هر شاخص
 • درجه بندی کمی و کیفی هر شاخص
 • اصول پردازش و طراحی سیستم های گزارش گیری فردی ، واحدی و سازمانی
 • تعریف پروژه های بهبود فردی و سازمانی
 • پردازش اطلاعات و تدوین اهداف برای مدیریت عملکرد
 • پردازش و تهیه برنامه آموزشی ، انگیزشی ، گزینشی و توسعه ای
 • اصول پردازش و تهیه گزارش های تصمیم ساز سازمانی

۲-مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 • مفهوم، سیر توسعه و قلمرو HRM
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک  EHRM
 • مدیریت سرمایه های فکری سازمان
 • نقش رهبر در توسعه و توانمند سازی کارکنان و سازمان
 • ارزیابی عملکرد کارکنان ،ماهیت ،شاخصها ،کارکرد های جدید
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • ارتباطات سازمانی
 • نقش مدیریت منابع انسانی در تعالی سازمان

۳-توسعه منابع انسانی

 • تبیین سیاستهای نظام اداری، سیاست های کلی اشتغال و تاثیر آن بر توسعه سرمایه انسانی درسازمانهای دولتی و بنگاه های اقتصادی
 • قانون کار، چالش ها و راهکارهای بهبود روابط کارگر و کارفرما
 • موانع و راهکارهای فعال سازی تشکل ها، اتحادیه ها و نهاد های غیر دولتی(NGO) در توسعه منابع انسانی سازمان ها
 • کارکرد های منابع انسانی سازمان ها و بنگاههای اقتصادی در شرایط بحران
 • تبیین و تحلیل ارتباط کارآمد و اثر بخش صنعت و دانشگاه در حوزه منابع انسانی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و ضرورت آموزش موثرو پژوهش های نیاز محور
 • بهره‌گیری از فناوری، مدیریت دانش و رویکردهای نوین در توسعه منابع انسانی(EHRM، دولت الکترونیک و دورکاری، الگوهای بومی کارمجازی و نرم افزارهای منابع انسانی)
 • بهینه کاوی، تجارب ‌و‌ الگوهای موفق سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی (استراتژی های منابع انسانی، برنامه‌ریزی و فرآیندهای جذب، گزینش و استخدام،آموزش و توانمند سازی، نگهداشت، ارزیابی عملکرد، مشارکت کارکنان، انگیزش، جبران خدمات، حمایت از بازنشستگان و برون‌سپاری، …)
 • راهبرد ها و الگو های مدیریت استعداد ها و نگهداشت سرمایه های فکری و انسانی در سازمان ها
 • نقش آفرینی مدیران عملیاتی در کارآمدی فرآیند های منابع انسانی؛ فرصت ها و چالش ها
 • نقش و ویژگی های متمایز مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و متوسط (SME ها)
 • گواهی‌نامه های حرفه ای و مدل های تعالی و تاثیر آن بر توسعه حرفه منابع انسانی
 • الگو های توسعه و ترویج معنویت، ارزش ها و اخلاق حرفه ای در سازمان
 • الگوهای تعادل میان کار و زندگی و کیفیت بخشی به زندگی کاری با حفظ استحکام خانواده
 • الگو ها و روش های سنجش نتایج سازمانی حاصل از فعالیت های منابع انسانی
 • آینده پژوهی وآینده نگاری در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی

۴-مدیریت حرفه ای منابع انسانی (دوره میان مدت مدیریت حرفه ای منابع انسانی)

 • پودمان اول : طراحی فرایندهای مدیریت منابع انسانی
 • پودمان دوم : مدیریت انتخاب و استخدام
 • پودمان سوم : آموزش و توسعه کارکنان
 • پودمان چهارم : توانمندسازی کارکنان
 • پودمان پنجم :مدیریت عملکرد و پاداش و خروج
 • پودمان ششم : مدیریت ارتباط و روابط کارکنان
 • پودمان هفتم : مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • پودمان هشتم : رهبری و تحول 

۵-مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

نگرش استراتژیک به مدیریت منابع انسانی

نکته مهم: محتوا آموزشی به صورت کلی ارائه شده است. در راستای اثربخشی هر چه بیشتر فرایند آموزش، این محتوای آموزشی براساس مطالعات عارضه یابی و نیازهای آموزشی هر سازمان و با در نظر گرفتن ترجیحات کارفرما مورد بازنگری قرار می گیرد.کسب رضایتمندی مشتریان ، و…

مخاطبین دوره

کلیه مدیران ارشد سازمانهای خصوصی، دولتی و غیر انتفاعی
مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی

فرایند اجرا