طراحی آزمون های سازمانی

  • تدوین، اجرا و تحلیل آزمون های استخدامی
  • تدوین، اجرا و تحلیل آزمون های مشاوره شغلی
  • تدوین، اجرا  و تحلیل آزمون های رفتاری در حوزه صنعت و سازمان
  • تعیین آزمون اصلح رفتاری جهت شناسایی دقیق تر نیازهای آموزشی کارکنان و تطبیق با شایستگی های شغلی مورد نیاز