طراحی و تولید محتوای آموزشی (حضوری/الکترونیک)

  • تدوین عناوین دوره های آموزشی مبتنی بر نیازهای استخراج شده
  • تدوین سرفصل های آموزشی بر اساس اهداف آموزشی و استاندارد های تعریف شده
  • تهیه و تدوین جزوه ها، پادکست ها و ویدئوهای آموزشی براساس اهداف رفتاری آموزشی
  • طراحی و تدوین محتوای آموزشی خلاصه براساس الگوی یادگیری خرد
  • طراحی و تدوین سناریوها، ابزار و مواد تخصصی کارگاه های آموزشی با رویکرد مسئله محور در فضای چالشی محیط کار