نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی و آموزش

  • ماژول ارزیابی عملکرد
  • ماژول تحلیل شغل
  • نرم افزار مدیریت فرایند آموزش
  • نرم افزار یادگیری الکترونیکی
  • سامانه آزمون الکترونیکی
  • وب کنفرانس و کلاس مجازی
  • نرم افزار موبایلی (M.learning app)