نیازسنجی آموزشی

  • تدوین و بررسی پرسشنامه نیازسنجی آموزشی متناسب با خدمات، محصولات و شرایط بنگاه اقتصادی
  • مصاحبه های ساختار یافته با رویکرد نیازسنجی توسط متخصصین صنعت و سازمان
  • بازدید میدانی محسوس و نامحسوس از عملکرد  و شرایط رفتاری جامعه هدف
  • اجرای آزمون های هوش هیجانی و تست های تیپ شناسی شخصیتی
  • مطالعه و تحلیل وضع موجود بر اساس شاخص های عمکردی پیشنهاد شده از طرف کارفرما و کارگروه تحقیق و پژوهش مؤسسه اقتصادی نمو