چابهار بیزنس سنتر

/
  شرح اقدامات مشاوره و مطالعات بازار پروژه : در راستا…

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

/
 آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهر…

معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت بهبود روشها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد

/
 مؤسسه اقتصادی نمو با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت ب…

معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد

/
اجرای پروژه تحقیقاتی "بررسی و شناسایی فعالیت­های اقتصادی در راستای ر…