چرا نمو؟

  1. همکاری با نمو ، رشد و توسعه کسب و کار شما را به همراه دارد وگرنه نموی ایجاد نمی شود.
  2. روش های اجرایی بایستی کاربردی باشد ؛  وگرنه قطعا نتایج مورد انتظار حاصل نمی گردد .
  3. اثر بخشی نتایج حاصل از فعالیت ها و خدمات نمو ؛ عینی و قابل لمس  می باشد .
  4. خاطره ی خوش کار کردن با ما  برای همیشه در ذهن شما حک خواهد شد.
  5. نسخه آماده ای وجود ندارد ؛ چرا که هیچ ژن مشابهی وجود ندارد .

ارزش های سازمانی نمو :

  • صداقت ؛ راستگویی مایه صلاح هرچیز است.
  • مسئولیت پذیری ؛ رشد و کمال ما با ضمانت و تعهدمان ارتباط مستقیم دارد .
  • تخصص گرایی ؛ امین بودن و متعهد بودن به تنهایی کافی نیست .