شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

 آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

 

پروژه آسیب شناسی و آموزش نیرو های ایستگاهی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد با هدف اجرای کامل چهار مرحله آموزش برای حدود ۴۰۰ نفر از کارکنان محترم این شرکت انجام شد.

 

فاز اول: نیازسنجی آموزشی پرسنل ایستگاهی قطار شهری مشهد

 1. انتخاب افراد خبره در جامعه آماری هدف با توافق کارشناسان محترم کارگروه آموزش( سرپرست های ایستگاهی ، حراست و مدیران ارشد ستادی شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد  )
 2. انجام مصاحبه و اخذ نظرات کارشناسی ایشان
 3. ثبت و تجمیع نظرات ایشان در قالب یک فرم مصاحبه واحد
 4. خروجی گزارشات تحلیلی در سه بخش دانش افزایی ، مهارت افزایی و نگرشی
 5. تعیین آزمون اصلح رفتاری جهت شناسایی دقیق تر نیازهای آموزشی کارکنان شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و تطبیق با شایستگی های شغلی مورد نیاز
 6. تأیید و تصویب آزمون هوش هیجانی(EQ) توسط کارگروه محترم آموزش
 7. برگزاری آزمون از کارکنان امور ایستگاهی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد، سرپرست امور ایستگاه ها ، دیده بان ، گذربان ، نگهبان و پاکبان  آماری هدف اعلام شده
 8. ارائه گزارش نهایی فاز اول به کارگروه محترم آموزش و آغاز فاز دوم جهت تحلیل نتایج و تصمیم سازی دوره های پیشنهادی

 

فاز دوم : تدوین برنامه و دوره آموزشی های نیازسنجی شده

 1. بررسی خروجی نتایج آزمون هوش هیجانی کارکنان هدف
 2. تحلیل های آماری ، مدیریتی و روانشناسی نتایج بدست آمده حسب گروه های هدف ( سرپرستی،دیده بانی ، گذربانی ، نگهبانی و پاکبانی )
 3. برگزاری جلسات متعدد کارشناسی موسسه نمو با اساتید متخصص رشته های مدیریت ، روانشناسی و حقوق مرتبط با موضوع آموزش کارکنان هدف
 4. مصاحبه های میدانی در سطح ایستگاه ها توسط اساتید و کارشناسان پروژه با کارکنان جهت تطبیق و درک بیشتر ملاحظات و حساسیت های شغلی کارکنان با نیازهای آموزشی
 5. طراحی و تدوین دوره های آموزشی براساس مستندات و نتایج بدست آمده : مدیریت هیجانات (کنترل خشم، کنترل استرس، خودآگاهی) مدیریت ارتباطات میان فردی و تسهیلگری و حل تعارض
 6. طراحی پروتکل های آموزشی و مشاوره ای جهت کارکنانی که از وضعیت مناسبی به لحاظ خروجی نتایج بدست آمده برخوردار نبودند . ( تست تکمیلی – آموزش خانواده – مشاوره – درمان )
 7. ارائه گزارش و پیشنهادات آموزشی به کارگروه محترم آموزش جهت تصویب و اجرا
 8. برگزاری جلسه راهبردی شورای آموزشی شرکت قطار شهری  و تأیید مستندات ارائه شده جهت برگزاری دوره های پیشنهادی
 9. اتمام فاز دو و آماده سازی برنامه ریزی کلاس های آموزشی با توجه به شیفت های متعدد شغلی کارکنان شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

فاز سوم: برگزاری دوره های آموزشی

 1. برگزاری دوره های آموزشی دوره های هوش هیجانی و مربی گری ویژه سرپرستان ایستگاه های قطار شهری مشهد
 2. برنامه ریزی زمانبندی دوره های آموزشی بر اساس شیفت بندی کارکنان ایستگاهی (دیده بان، حفاظت فیزیکی،
 3. گذربان و پاکبان)
 4. رگزاری دوره آموزشی هوش هیجانی با هدف کنترل و شناسایی هیجانات فردی برگزاری کارگاه آموزشی تسهیل گری و حل تعارض با هدف یادگیری وکنترل خشم
 5. برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط با مسافر با هدف یادگیری ارتباط موثر با خود وانواع مسافر
 6. برگزاری کارگاه آموزشی حرکت سازمانی خوب به عالی ویژه مدیران و سرپرستان

فاز چهارم: ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی

 1. تعریف و ارزیابی پروژه های کلاسی برای هر یک از دوره های آموزشی
 2. فرمولبندی معیارهای ارزشیابی عملکرد کارکنان ایستگاهی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد در دوره های آموزشی براساس ایتم هایی همچون، حل پروژه و تحویل بموقع پروژه، حضور بموقع و منظم در کلاس،  مشارکت موثر و تعاملی با اساتید در برگزاری دوره، ارتباط استاد و دانشجو و ارزشیابی سرپرستان ایستگاه ها از اثر بخشی دوره آموزشی پس از برگزاری کلاس
 3. کنترل نامحسوس در ایستگاه ها ، این بخش با هماهنگی های  صورت گرفته با حراست و روابط عمومی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد انجام شد.
 4. ارزشیابی سرپرستان یک ماه پس از برگزاری دوره های آموزشی
 5. برگزاری همایش “تعادل کار و خانواده” جهت معرفی نفرات برتر کارگاه های آموزشی و همچنین آشنایی همسران کارکنان با چالش ها و موقعیت های استرس زای آنان

 

زمستان ۹۶