برگزاری کارگاه آموزشی “راه و رسم مربیگری”

کارگاه آموزشی "راه و رسم مربیگری"

برگزاری کارگاه آموزشی “راه و رسم مربیگری”

بهمن ماه ۱۳۹۸

ویژه مدیران ارشد شهرداری مشهد

مدرس: دکتر علیرضا تفرشی مطلق

برگزاری کارگاه های آموزشی “رفتار سازمانی حرفه ای”

برگزاری کارگاه های آموزشی "رفتار سازمانی حرفه ای"

برگزاری کارگاه های آموزشی “رفتار سازمانی حرفه ای”

آذر ماه و دی ماه ۱۳۹۸

ویژه مدیران محترم هتل مدینه الرضا

مدرس: دکتر محمد رضا حایری

برگزاری سمینار آموزشی “اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه”

سمینار "اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه"

برگزاری سمینار آموزشی “اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه”

دی ماه ۱۳۹۸

ویژه کارکنان محترم بانک پاسارگاد سرپرستی منطقه شرق

مدرس: پویا ودایع

برگزاری سمیتئاتر آموزشی “تکریم مسافر”

سمیتئاتر آموزشی "تکریم مسافر"

برگزاری سمیتئاتر آموزشی “تکریم مسافر”

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

ویژه کارکنان محترم شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

مدرس: کامران کیانی

موسسه نمو برنده جایزه برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان ۱۳۹۷

موسسه نمو برنده جایزه برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان 1397

موسسه هدایتگران پیشتاز اقتصاد نمو
برنده جایزه برترین تجارب آموزش ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در بخش
آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

سپاس و قدردانی از کارشناسان، اساتید و مشاوران محترمی که با تخصص، پشتکار و تعهد خود موسسه نمو را در این مهم یاری نمودند.
اساتید پروژه:
آقای کامران کیانی، آقای مهرداد عشقی و آقای هاشم دهقانپور فراشاه
کارشناسان:
خانم زهرا شریفی، خانم هلیا امیری، خانم نازنین توسلی و خانم فائزه فیروزی
مشاوران: آقای دکتر روحانی و خانم هدی مقدم

 

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

شهریورماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزادحسین عباسی

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر در نگرش فروش”

کارگاه آموزشی " تغییر در نگرش فروش"

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر در نگرش فروش”

مردادماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان محترم پست بانک ایران

مدرس: کامران کیانی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

تیرماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزاد حسین عباسی

برگزاری کارگاه آموزشی”بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای “

کارگاه آموزشی"بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای "

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای”

تیرماه ۱۳۹۷

ویژه مدیران و نمایندگان محترم صندوق بیمه کشاورزی

مدرس: مهرداد عشقی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۹۶

ویژه کارکنان  یکی از شعب بانک کشاورزی مشهد

مدرس: کامران کیانی