نوشته‌ها

برگزاری کارگاه های آموزشی “رفتار سازمانی حرفه ای”

برگزاری کارگاه های آموزشی "رفتار سازمانی حرفه ای"

برگزاری کارگاه های آموزشی “رفتار سازمانی حرفه ای”

آذر ماه و دی ماه ۱۳۹۸

ویژه مدیران محترم هتل مدینه الرضا

مدرس: دکتر محمد رضا حایری

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

شهریورماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزادحسین عباسی

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر در نگرش فروش”

کارگاه آموزشی " تغییر در نگرش فروش"

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر در نگرش فروش”

مردادماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان محترم پست بانک ایران

مدرس: کامران کیانی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

تیرماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزاد حسین عباسی

برگزاری کارگاه آموزشی”بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای “

کارگاه آموزشی"بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای "

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای”

تیرماه ۱۳۹۷

ویژه مدیران و نمایندگان محترم صندوق بیمه کشاورزی

مدرس: مهرداد عشقی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۹۶

ویژه کارکنان  یکی از شعب بانک کشاورزی مشهد

مدرس: کامران کیانی

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۱۳۹۶

ویژه روسا، معاونین و کارکنان بانک ایران زمین

مدرس: استاد کامران کیانی

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۱۳۹۶

ویژه پرسنل ستاد مرکزی بانک گردشگری تهران

مدرس: استاد کامران کیانی

آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

برگزاری سه دوره آموزشی “هوش هیجانی، “تسهیل گری و رفع تعارض” و “مدیریت ارتباط با مسافر”

مهر ماه و آبان ماه ۱۳۹۶

مدرسین: دکتر مهرداد عشقی

مهندس هاشم دهقانپور فراشاه

استاد کامران کیانی

برگزاری کارگاه آموزشی “رفع اثربخش تعارضات کارتیمی”

کارگاه آموزشی "رفع اثربخش تعارضات کارتیمی"

برگزاری کارگاه آموزشی رفع اثربخش تعارضات کارتیمی

مهر ماه ۱۳۹۶

ویژه مدیران ارشد شهرداری مشهد

مدرس: دکتر مجید جلالی