نوشته‌ها

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

شهریورماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزادحسین عباسی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

تیرماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزاد حسین عباسی