• موقتا در دسترس نیست
    اولین سمی تئاتر بازاریابی خدمات بانک و بیمه آذر ماه 1396 - مشهد
  • نمو
  • موسسه نمو

خدمات نمو

خدمات نمو در راستای ارائه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی ارتقاء کیفی کسب و کار در پنج دپارتمان و بیش از ده کارگروه تخصصی

مشاوره و برنامه ریزی
|
آموزش و تحقیقات
|
مدیریت
|
مالی و اقتصاد
|
فنآوری اطلاعات
{{value.Title_Posts}}

{{value.Excerpt_Posts | limitTo: 150}}...

دیدگاه مخاطبین نمو

{{value.Title_Posts}}

{{value.Excerpt_Posts | limitTo: 170}}

جدید
{{value.Title_Posts}}
{{value.Excerpt_Posts | limitTo: 100}}...
جدید
{{value.Title_Posts}}
{{value.Excerpt_Posts | limitTo: 100}}...
جدید
{{value.Title_Posts}}
{{value.Excerpt_Posts | limitTo: 100}}...